Algemene voorwaardenAlgemene bepalingen symbool

Artikel 1: Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BeeldFirma Bedrijfsfotografie (onderdeel van Met Licht Geschreven Fotografie), hierna te noemen: fotograaf, en een opdrachtgever waarop de fotograaf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de fotograaf, zijn directie en eventuele derden die door de fotograaf betrokken dienen te worden voor de uitvoering van de overeenkomsten.
 3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien de fotograaf niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de fotograaf het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden wel te verlangen.

Algemene bepalingen symbool

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Er kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De fotograaf kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht de fotograaf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs..

Algemene bepalingen symbool

Artikel 3: Uitvoering, risico-overgang en wijziging overeenkomst

 1. De fotograaf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De fotograaf heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De opdrachtgever zorgt kosteloos voor de door de fotograaf of de door de fotograaf betrokken derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Levering geschiedt af bedrijf van de fotograaf. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of niet meewerkt aan de levering, dan is de fotograaf gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.
 5. De fotograaf is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens de fotograaf gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van de fotograaf daardoor direct of indirect ontstaan.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de fotograaf een verzoek tot wijziging van de overeenkomst altijd weigeren.

Algemene bepalingen symbool

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. De fotograaf is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de volgende situaties: 1) De opdrachtgever komt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig na. 2) Na het sluiten van de overeenkomst is de fotograaf ter kennis gekomen dat omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. 3) Indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 4) Indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van de fotograaf kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities kan nakomen. 5) Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de fotograaf kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de fotograaf op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de fotograaf de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. Een ontbinding van de overeenkomst die aan de opdrachtgever toerekenbaar is geeft de fotograaf het recht alle reeds door de opdrachtgever betaalde gelden te behouden.

Algemene bepalingen symbool

Artikel 5: Levertijden

 1. Genoemde levertijden zijn altijd indicatief en er kunnen nimmer rechten worden ontleend aan de genoemde levertijden.
 2. De levertijd van de foto's is ongeveer 3 weken.

Algemene bepalingen symbool

Artikel 6: Overmacht

 1. De fotograaf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten aanzien van de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht worden alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien en waarop de fotograaf geen invloed kan uitoefenen, bedoeld. De fotograaf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de fotograaf zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Indien de fotograaf ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen (of deze zal kunnen nakomen) en aan deze een zelfstandige waarde toekomt, is de fotograaf gerechtigd dit gedeelte apart te factureren. De opdrachtgever dient deze factuur te voldoen alsof er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Algemene bepalingen symbool

Artikel 7: Betaling en incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De fotograaf heeft dan het recht de wettelijke rente in rekening te brengen alsmede alle te maken kosten voor inning van de declaraties, zowel in als buiten rechte.
 2. De fotograaf kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

Algemene bepalingen symbool

Artikel 8: Garanties en reclames

 1. De door de fotograaf te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen bij normaal gebruik in Nederland die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 2. De genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij wettelijk anders is bepaalt.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen als: 1) Een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of door onjuiste opslag. 2) Als het gebrek het gevolg is van omstandigheden waar de fotograaf geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden.
 4. De opdrachtgever dient onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld het geleverde te (doen) onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk of per e-mail aan de fotograaf te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen meteen, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk of per e-mail aan de fotograaf te worden gemeld.
 5. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalings- en/of afnameverplichting niet op.
 6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, zal de fotograaf binnen redelijke termijn en ter keuze van de fotograaf 1 van de volgende 3 opties uitvoeren: 1) De gebrekkige zaak vervangen. 2) Zorg dragen voor herstel. 3) Vervangende vergoeding aan de opdrachtgever voldoen.
 7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de fotograaf en de door de fotograaf bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 1 jaar.

Algemene bepalingen symbool

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Indien de fotograaf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De opdrachtgever vrijwaart de fotograaf tegen alle aanspraken van derden, de door de fotograaf in verband daarmee gemaakte kosten inbegrepen, die samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 3. De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de fotograaf is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De fotograaf is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade.
 5. Indien de fotograaf aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het bedrag waarop de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de fotograaf in het betreffende geval aanspraak geeft.
 6. Indien de polis onverhoopt geen dekking biedt of indien geen uitkering uit hoofde van de verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Alle in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de fotograaf.

Algemene bepalingen symbool

Artikel 10: Aanwezigheid fotograaf

 1. De gehele werktijd van de fotograaf dient aaneengesloten te zijn. Mocht de opdrachtgever hiervan willen afwijken kan dit alleen in overeenstemming met de fotograaf.
 2. Het inschakelen van een vervanger geeft de opdrachtgever geen recht op korting of schadevergoeding op de verschuldigde gelden.
 3. De fotograaf zal al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat er een vervanger aanwezig is bij ziekte of lichamelijk letsel. De opdrachtgever zal bij afwijkingen zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. De fotograaf kan nimmer aansprakelijk worden gesteld indien er geen vervanger ingeschakeld kan worden.

Algemene bepalingen symbool

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 1. De fotograaf behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De mate van zakelijk gebruik van de foto's door de opdrachtgever wordt voor het sluiten van de overeenkomst overlegd met de fotograaf. Indien hierover schriftelijk niets is vastgelegd mag de opdrachtgever de beelden onbeperkt en naar eigen inzicht gebruiken.
 2. De aangeleverde foto's mogen nadrukkelijk niet na bewerkt of aangesneden worden.
 3. De opdrachtgever geeft de fotograaf toestemming om alle foto's zonder toestemming van de opdrachtgever en zonder beperkingen te publiceren. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om zich tegen publicatie te verzetten. Hier zal de fotograaf altijd gehoor aan geven.
 4. Indien meerdere personen gefotografeerd worden in opdracht van de opdrachtgever, dan dient de opdrachtgever zorg te dragen voor toestemming voor een eventuele publicatie van iedere persoon die herkenbaar op de foto gezet wordt ten tijde van de uitvoering van de opdracht.

Algemene bepalingen symbool

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de fotograaf partij is, is uitsluitend en altijd het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de fotograaf voortvloeien kunnen ter berechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene bepalingen symbool

Artikel 13: Overige bepalingen

 1. De opdrachtgever kan bij een door de fotograaf aangewezen bedrijf kwalitatief hoogwaardige afdrukken bestellen.
 2. Indien de opdrachtgever ervoor kiest om de foto's bij een andere aanbieder af te laten drukken, kan en zal de fotograaf nooit borg staan voor de afdrukkwaliteit van deze afdrukken. Het afdrukken van de foto's bij een andere aanbieder geschiedt te allen tijde geheel op eigen risico.